Primăria Pitești primește cererile pentru ajutorul de încălzire. Se cere un braț de documente justificative!

Andri
4 Min Read
Primăria Pitești primește cererile pentru ajutorul de încălzire. Se cere un braț de documente justificative!

Primăria Pitești anunță că primește cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat și  a suplimentului  pentru energie. Termenul limită de depunere a cererilor şi a declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este până la 20.11.2022.

Ca de obicei, numărul documentelor necesare pentru a primi ajutorul este impresionant, iar acordarea ajutorului este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Conform legii, în plus față de ajutorul de încălzire, persoanele vulnerabile vor primi și un „ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului”, în cuantum de:

– 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

– 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

– 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

– 20 lei/lună pentru consumul de lemne.

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI:

a) actele de identitate ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la

adresa la care se solicită ajutorul;

b) certificatele de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

c) certificatul de căsătorie;

d) hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, încuvinţarea adopţiei;

e) hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, hotărarea comisiei pentru protecţia copilului

privind măsura plasamentului, potrivit legii;

f) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, sau, după

caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei /curatelei, sau, după caz, dispoziţia autoritătii tutelare,

potrivit legii.

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI:

h) adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;

i) cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

j) cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;

k) cupon alocaţii şi indemizaţii sau orice act doveditor din care să reiasă venitul obţinut din orice tip de

prestaţii sociale;

l) adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri

impozabile pe raza municipiului Pitești, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Argeş, pentru persoanele fără venituri;

f) adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;

g) decizia de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii.

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei NU

SE IAU ÎN CALCUL următoarele venituri:

a) alocația de stat pentru copii conform Legii nr.61/1992;

b) ajutorul social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

c) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare;

d) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

e) bursele sociale sau de studiu;

f) sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”.

La completarea cererii, veniturile declarate vor fi cele realizate în luna anterioară depunerii cererii.

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND BUNURILE FAMILIEI:

a) copie după contractul de vânzare-cumpărare / contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de

proprietar sau chiriaş;

b) adeverinţa de rol agricol (pentru cei care dețin terenuri agricole în altă localitate);

c) certificat de rol fiscal din care să rezulte bunurile deținute în proprietate de toți membrii familiei.

Distribuie